Povinne zverejnovane informace

 

Povinně zveřejňované informace

1. Název: Obec Truskovice  

2. Důvod a způsob založení:
    Obec Truskovice byla zřízena dle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán v roce 1990. Obec provozuje svoji činnost dle zákona
    č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů
    vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou
    působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

3. Organizační struktura:

Zastupitelstvo obce:
- starosta – Václav Trobl
- místostarosta – Zbyněk Křišťan
- členové – Jana Cinádrová, Josef Bouberle, Jan Záhorka, Lenka Čarková, Martin Švec

Kontrolní výbor:
- předseda – Josef Bouberle
- členové – Jana Cinádrová, Martin Švec

Finanční výbor:
- předseda – Zbyněk Krišťan
- členové – Lenka Čarková, Martin Švec

4. Kontaktní spojení:
    
Obec Truskovice
    Truskovice 73, 389 01 Vodňany
    tel.: 383 383 598, 607 734 573
    e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
    ID datové 
schránky:   5cmbtbb

   4.1 Kontaktní poštovní adresa: Truskovice 73, 389 01 Vodňany

   4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:   Truskovice 73, 389 01 Vodňany

   4.3 Úřední hodiny:
         
Po   8:00-12:00; 13:00-17:00
         
Út   8:00-13:00
         St   8:00-12:00; 13:00-17:00
        
Čt   8:00-13:00
        
Pá   8:00-13:00

   4.4 Telefonní čísla:
         - úřad – 383 383 598
         - referentka a účetní – 607 734 573

   4.5 Čísla faxu:
          -----

   4.6 Adresa internetové schránky:
          - www.truskovice.cz

   4.7 Adresa e-podatelny:
         - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

   4.8 Další elektronické adresy:
         ----------

5. Případné platby lze poukázat:
   
26022291/0100

6. IČ:   00667889

7. DIČ:   CZ00667889, nejsme plátci DPH

8. Dokumenty:

   8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Sazebník úhrad za poskytování informací
                                                               Sazebník úhrad za poskytované služby

   8.2 Povinně zveřejňované dokumenty: 
         
- dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
         - schválený/áRozpočet, Rozpočtová opatření, Střednědobý výhled rozpočtu, Pravidla rozpočtového provizoria, Závěrečný účet  

9. Žádosti o informace:
   
Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádat může ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Postup podání žádosti a její náležitosti:
Z podání musí být zřejmé, kterému subjektu je adresováno a kdo toto podání činí, a že se žadatel domáhá informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb, musí obsahovat:
- u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;
- u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Podání musí být srozumitelné a nesmí být příliš obecné. Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, není zpracována a úřad vyzve žadatele k doplnění žádosti, aby splňovala výše uvedené podmínky.

Podání:
- osobně nebo poštou na adrese: Obec Truskovice, Truskovice 73, 389 01 Vodňany
- telefonicky na tel. číslo: 383 383 598 v úředních hodinách
- elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- datovou schránkou - ID: 5cmbtbb

Lhůty pro vyřízení žádosti:
Brání-li posouzení žádosti nedostatek údajů o žadateli, vyzve povinný subjekt žadatele do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.
Pokud je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Není-li upřesněna žadatelem do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.
V případě, že se požadované informace nevztahují do působnosti povinného subjektu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
Informace je povinným subjektem poskytnuta v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, přičemž tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena, nejvíce však o 10 dní.
Závažnými důvody jsou:
- vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, 
- vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti, 
- nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti,
- z důvodu uzavření kanceláře na více jak 5 dnů.
Žadatel musí být vždy o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení prokazatelně informován, a to včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci:
Pokud povinný subjekt zcela nebo zčásti žádosti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně odmítnutí její části, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Vydávání rozhodnutí se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

10. Příjem žádostí a dalších podání:
      
Níže uvedenými způsoby lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání.

      - elektronicky: - e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
                                  - datová schránka 5cmbtbb
      - písemně:  - Obec Truskovice, Truskovice 73, 389 01 Vodňany
      - ústně:  - v úředních hodinách 
                    -
telefon 383 383 598    

11. Opravné prostředky:

Odvolání proti rozhodnutí:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u obce Truskovice. O odvolání rozhoduje krajský úřad, který musí učinit rozhodnutí ve lhůtě do 15 dnů od předložení dovolání. Proti rozhodnutí krajského úřadu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
Stížnost může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (odkaz na zveřejněnou informaci);
b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§14 odst. 7 zákona) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a) odst. 2 zákona, požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona);
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem krajskému úřadu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla doručena, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. O stížnosti rozhoduje krajský úřad, který musí učinit rozhodnutí o stížnosti ve lhůtě do 15 dnů od předložení.
Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně anebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře:   Formuláře a dokumenty ke stažení

13. Popisy postupů-návody pro řešení životních situací: návody na řešení životních situací na portále veřejné správy (http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/)

14. Předpisy:

      14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad jedná a rozhoduje:
Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výše uvedené předpisy si můžete vyhledat v platném znění na http://www.zakonyprolidi.cz/

     14.2 Vydané právní předpisy: Obecní vyhlášky a nařízení  

15. Úhrady za poskytování informací:

     15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:  Sazebník úhrad za poskytování informací

     15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: usnesení č. 1/2016/10: „Zastupitelstvo obce schvaluje Sazebník za poskytované služby Obce/Obecního úřadu Truskovice dle přílohy č. 5 k zápisu č. 1/2016 s platností od 3.3.2016.“  

16. Licenční smlouvy:

      16.1 Vzory licenčních smluv:   -----

     16.2 Výhradní licence:   ------

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:   ZDE

POSKYTNUTÉ INFORMACE NA ŽÁDOST:

2017    Informace_106/1999_1/2017
   Informace_106/1999_2/2017
   Informace_106/1999_3/2017
   Informace_106/1999_4/2017
   Informace_106/1999_5/2017
   Informace_106/1999_6/2017
   
2018  Informace_106/1999_1/2018
   
2019  Informace_106/1999_1/2019
   
2020  Informace_106/1999_1/2020