cp logo index


 

  znak

 ... šetří Vám čas  

Výpis z katastru nemovitostí
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,                                                                        
› žadatel sdělí název katastrální území, číslo listu vlastnictví nebo kritéria nemovitosti;

Výpis z Obchodního rejstříku
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,
› žadatel sdělí IČ subjektu;

Výpis ze Živnostenského rejstříku
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,
› žadatel sdělí IČ podnikatele / fyzické osoby;

Výpis z Rejstříku trestů
› správní poplatek činí 100,- Kč,
› pro vydání ověřeného výpisu je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přinese s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k douhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úřadně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost;

Výpis z Rejstříku trestů právnických osob
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,
› žadatel sdělí IČ subjektu. Pokud nemá subjekt přidělené IČ na území ČR nejde výpis vydat na počkání. Žadatel se může obrátit přímo na Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4. Vzor žádosti lze nalézt na stánkách Justice.cz v sekci formuláře;

Přijetí podání dle živnostenského zákona dle § 72.

Výpis z bodového hodnocení řidiče
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,
› žadatel doloží totožnost (občanský průkaz, cestovní pas), jako nepovinný údaj může nahlásit číslo řidičského průkazu;

Výpis se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,
› žadatel sdělí IČ subjektu;

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH.

Výpis z insolvenčního rejstříku
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,
› žadatel sdělí IČ nebo osobní údaje;

Datové schránky
› zřízení je zdarma. Opětovné vydání a zneplatnění přístupových údajů je zpoplatněno 200,- Kč,
› prostřednictvím agend ISDS lze zajistit např.: zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku. Žadatel předloží doklad totožnosti (občanský průkaz nebo některý z druhů cestovních pasů) a poskytne údaje k vyplnění žádosti. Pokud jedná žadatel v zastoupení, musí předložit úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc);

Autorizovaná konverze dokumentů na žádost
› jedná se o provedení autorizované konverze dokumentů z listinné podoby do elektronické anebo z elektronické do listinné,
› správní poplatek činí 30,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 30,- Kč;

Výpis ze Základních registrů
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,
› žadatelem může být fyzická osoba, nebo osoba podnikající fyzická osoba. Dále zmocněnec, který musí předložit úředně ověřenou plnou moc, nebo zákonný zástupce (rodič, opatrovník), který předkládá doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, rozhodnutí od soudu, atd.);

Výpis z Veřejných rejstříků
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,
› žadatel sdělí IČ osoby zapsané v jednom z veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností).
___________
Upozornění:
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro Vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné ziskat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstrříku trestů atd.).

_____________________________________________________________________________________________________________________

Vidimace
› úřední ověření kopie nebo opisu;
› správní poplatek činí 30,- Kč/každou popsanou stranu.

Legalizace
› úřední ověření podpisu;
› správní poplatek činí 30,- Kč/podpis.

Kopírování, tisk
› možnost kopírování a tistku barevné i černobílé až do rozměru A3;
› poplatek činí: 

    černobíle:   barevně:
- jednostranně A4 a menší       2,- Kč 6,- Kč
- oboustranně A4 a menší 3,- Kč 10,- Kč
- jednostranně A3 3,- Kč 12,- Kč
- oboustranně A3 5,- Kč 20,- Kč

 

Palivové dříví
› občan bydlící (popř. vlastnící nemovitost k rekreaci) v obci Truskovice a Dlouhá Ves si může požádat o přidělení palivového dříví. Jedná se o dříví, které jinak použít než jako palivo. Jde o dřevo, které pochází z vyřezvání nebo z těžby. Kvalitu nelze předem určit.
› zájemce vyplňuje žádost v části A. a B., dále pak datum a podpis. Žádost o přidělení palivového dříví obdrží zájemci na obecním úřadě nebo si ji může vyplnit a vytisknout zde. Vyplněnou žádost zájemce odevzdává na obecní úřad nebo ji lze zaslat poštou, na e-mail či datovou schránkou. Upozornění: v současné době lze žádat pouze o zpracované dřevo!
› poplatek činí 400,- Kč/box.

Popelová nádoba
› občan vlastnící nemovitost v obci Truskovice a Dlouhá Ves si může požádat o přidělení popelové nádoby. Nárok na novou popelovou nádobu vzniká po 8 letech na jednu nemovitost. Pokud v nemovitosti žije více rodin minimálně po 3 osobách, je možné přidělit popelovou nádobu každé rodině zvlášť. V tomto případě se rozhoduje o přidělení popelové nádoby dle zjištěných skutečností.
› zájemce vyplňuje žádost v části A., dále pak datum a podpis. Žádost o přidělení popelové nádoby obdrží zájemci na obecním úřadě nebo si ji může vyplnit a vytisknout zde. Vyplněnou žádost zájemce odevzdává na obecní úřad nebo ji lze zaslat poštou, na e-mail či datovou schránkou.

Poskytnutí údajů z ISEO
› obyvatel může požádat o vydání údajů vedených k jeho osobě z informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO) na základě žádosti, kterou vyplní. Žádost si může vyplnit a vytisknout zde nebo si ji pouze vytisknout a vyplit ručně zde. Vyplněnou žádost zájemce odevzdává na obecní úřad.
› údaje z ISEO můžou být poskytnuty také osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu a místu úmrtí. Osobou blízkou se rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo registrovaný partner. Žádost může podat obyvatel starší 15 let; zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let; zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z ISEO; podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnoti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Žadatel musí prokázat svoji totožnost. Zákonný zástupce, který žádá za obyvatele mladšího 15 let, předloží rodný list dítěte. 
› správní poplatek činí 50,- Kč/stranu.

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Místní poplatky
› vyplývají z obecně závazné vyhlášky,
› v obci Truskovice a Dlouhá Ves zavedla místní poplatek ze psa a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále "TKO"),

› sazba poplatku činí: 

pes    100,- Kč za jednoho
TKO  650,- Kč     za osobu nebo rekreační obydlí  


› splatnost poplatku:  

                              pes jednorázově do 30.4. příslušného kalendářního roku
  TKO jednorázově do 30.4. příslušného kalendářního roku
    ve dvou stejných splátkách     do 30.4. a 30.10. příslušného kalendářního roku
  TKO-rekr.obydlí    jednorázově do 30.4. příslušného kalendářního roku


ohlásit se k poplatkové povinnosti vyplývá z obecně závazné vyhlášky, stejně tak zánik poplatkové povinnosti. Ohlášení lze provést vyplněním příslušného tiskopisu, který obdržíte na obecním úřadě nebo si ho můžete vyplnit a vytisknout níže:
pes-vznik poplatkové povinnosti,
pes-zánik poplatkové povinnosti,
TKO-vznik poplatkové povinnosti,
TKO-zánik poplatkové povinnosti,
TKO-rekreační obydlí-vznik poplatkové povinnosti,
TKO-rekreační obydlí-zánik poplatkové povinnosti.
Vyplněný tiskopis se odevzdává na obecní úřad nebo ho lze zaslat poštou, e-mailem či datovou schránkou.

Kácení dřevin roustoucí mimo les
› pokud kácíte dřeviny rostoucí mimo les, které se nacházejí na pozemku ve Vašem vlastnictví v k.ú. Truskovice, máte povinnost podat na obecní úřad Truskovice Žádost o povolení kácení dřevin roustoucí mimo les nebo Oznámení o kácení dřevin rostoucí mimo les. Tiskopis slouží jak pro žádost tak i pro oznámení a obdržíte ho na obecním úřadě nebo si tiskopis můžete vyplnit a vytisknout zde. Vyplněný tiskopis se odevzdává spolu s požadovanými přílohami na obecní úřad nebo ho lze zaslat poštou, e-mailem či datovou schránkou.

Trvalý pobyt
přihlášení k trvalému pobytu se provádí na základě vyplnění přihlašovacího lístku, který obdržíte přímo na obecním úřadě. Pokud nejste majitelem, musíte se dostavit s ním (pokud je více majitelů, stačí jeden z nich), neboť Vám musí na přihlašovacím lístku dát souhlas s přihlášením trvalého pobytu na uvedené adrese. Při předložení úředně ověřeného písemného potvrzení majitele nemovitosti o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, nemusí být majitel nemovitosti na úřadě přítomen. K přihlášení je nutné doložit vlastnictví nemovitosti, předložit občanský průkaz a u dětí do 15 let rodný list (pokud vlastní svůj občanský průkaz, rodný list se nepředkládá). Za občana mladšího 15 let provádí přihlášení zákonný zástupce. Nový občanský průkaz Vám vyhotoví MěÚ Vodňany, odbor správní a vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů;
› správní poplatek činí 50,- Kč/osobu, dítě do 15 let správní poplatek nehradí.

› majitel nemovitosti může zrušit dosavadní údaj o místu trvalého pobytu občanovi, který má trvalý pobyt na adrese jeho nemovitosti, ale dotyčný se na uvedené adrese nezdržuje. Při rozhodnutí o zrušení dosavadního úadje o místu trvalého pobytu je trvalým pobytem místo ohlašovny, což je Truskovice 73, 389 01 (Obecní úřad Truskovice). Žádost o zrušení dosavadního údaje o místu trvalého pobytu obdržíte na obecním úřadě nebo si tiskopis můžete vyplnit a vytisknout zde. Vyplněný tiskopis se odevzdává spolu s požadovanými přílohami na obecní úřad nebo ho lze zaslat formou datové zprávy s elektronickým podpisem či datovou schránkou;
› správní poplatek činí 100,- Kč.

› pokud jste se rozhodli ukončit trvalý pobyt na území České republiky, máte povinnost tuto skutečnost sdělit obecnímu úřadu Truskovice. Za občana mladšího 15 let sděluje tuto skutečnost zákonný zástupce. Sdělení lze podat osobně na obecním úřadě spolu s občanským průkazem nebo cestoním pasem, u občana mladšího 15 let je nutné předložit rodný list. Sdělení lze podat v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana (vzor sdělení je uveden zde, kde si ho můžete vyplnit a vytisknout), formou datové zprávy s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou. Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR.

› občan může z důvodu nezdržování se na adrese trvalého pobytu písemně ohlásit adresu pro doručování. Doručovací adresu, její změnu nebo zrušení ohlašuje občan písemně ohlašovně v místě trvalého pobytu. Tiskkopis obdržíte přímo na obecním úřadě. Údaj se zapisuje do agendového informačního systému.

Číslo popisné nebo evidenční
› po kolaudaci stavby podává majitel (investor stavby) na obecní úřad Truskovice Žádost o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního. Tiskopis obdržíte na obecním úřadě nebo si tiskopis můžete vyplnit a vytisknout zde. Vyplněný tiskopis se odevzdává spolu s požadovanými přílohami na obecní úřad nebo ho lze zaslat poštou, e-mailem nebo datovou schránkou;
› po obdržení rozhodnutí o odstranění stavby je majitel nemovitosti povinen podat Žádost o zrušení čísla popisného nebo čísla evidenčního. Tiskopis obdržíte na obecním úřadě nebo si tiskopis můžete vyplnit a vytisknout zde. Vyplněný tiskopis se odevzdává spolu s požadovanými přílohami na obecní úřad nebo ho lze zastal poštou, e-mailem nebo datovou schránkou.

 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen "zákon"), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o:

činnostech (§ 9),
majetku (§ 10),
příjmech, darech a závazcích (§ 11);
příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stavených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení. Od 1. září 2017 nabývá účinnosti novela zákona o střetu zájmu. Evidenčním orgánem je od tohoto data Ministerstvo spravedlnosti.

Nahlížení do registru
› Zákon o střetu zájmů zaručuje každému právo prvním dnem po lhůtě stanovené tímto zákonem pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři na tato oznámení nahlížet v rozsahu stanoveném v § 14b odst. 1 a 2. Na oznámení politiků (§ 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů) může veřejnost nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu) bez dalšího. Na oznámení nepolitiků (§ 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů) může veřejnost nahlížet až po předchozí žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti. Žádost o nahlížení musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí.
Žádost lze podat:  
- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
- elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo 
- elektronicky prostřednictvím datové schránky.  
Žádost by měla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), obsahovat rovněž právní zájem odůvodňující nahlédnutí na oznámení veřejných funkcionářů – nepolitiků, resp. účel dalšího využití těchto osobních údajů, který bude centrální evidenční orgán posuzovat. Stanovení této náležitosti má Ministerstvu spravedlnosti umožnit dostát povinnostem stanoveným v § 5 odst. 2 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů (povinnost dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a aby při zpracování osobních údajů subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti);
› po ověření žádosti udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno;

Poučení
› přestupku se dopustí ten, kdo: 
- v rozporu s § 13 odst. 5 sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení.
Za přestupek lze uložit pokutu od 1 000 Kč do 50 000 Kč.