Obec Truskovice
Truskovice
Obec Truskovice
Truskovice
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

O obci

Obec se skládá z částí Truskovice a Dlouhá Ves o celkové výměře 622 ha. Nachází se na jihu Čech v okrese Strakonice 5 km od Vodňan. Leží ve výšce 498 m nad mořem. Urbanistická struktura samotných Truskovic je charakteristická svým postupným stavebním vývojem podél silnice a cest. Centrum obce je rozčleněno zhruba na dvě místa. Jedná se o prostor kolem obecního úřadu. Další těžiště obce je kolem rybníčku, kaple z r. 1821 a pomníku obětem světové války 1914-18. Více ...

Povinné

Místní poplatky

› vyplývají z obecně závazné vyhlášky,
› v obci Truskovice a Dlouhá Ves zaveden místní poplatek ze psa a za obecní systém odpadového hospodářství (dále "KO"),

› sazba poplatku činí: 
pes   100,- Kč za jednoho
KO  900,- Kč za osobu nebo rekreační obydlí  


› splatnost poplatku:  
pes  jednorázově - do 30.4. příslušného kalendářního roku
KO jednorázově - do 30.4. příslušného kalendářního roku
       ve dvou stejných splátkách - do 30.4. a 30.11. příslušného kalendářního roku
KO-rekr.obydlí jednorázově - do 30.11. příslušného kalendářního roku


› ohlásit se k poplatkové povinnosti vyplývá z obecně závazné vyhlášky, stejně tak změnu (např. údaje poplatníka, zánik) poplatkové povinnosti. Ohlášení lze provést vyplněním příslušného tiskopisu, který obdržíte na obecním úřadě nebo si ho můžete vyplnit a vytisknout níže:

Pes - Ohlašovací povinnost, Ohlášení změny,
KO, KO-rekreační obydlí - Ohlašovací povinnost, Oznámení změny,

Od roku 2022 lze požádat o zasílání údajů pro placení poplatků elektronicky. Změnu nebo ukončení je nutné také oznámit. Tiskopis obdržíte na obecním úřadě nebo si ho můžete vyplnit a vytisknout níže:

Žádost o zasílání údajů pro placení poplatků elektronicky

Vyplněné tiskopisy se odevzdávají na obecní úřad nebo ho lze zaslat poštou, e-mailem či datovou schránkou.

Kácení dřevin roustoucí mimo les

› pokud kácíte dřeviny rostoucí mimo les, které se nacházejí na pozemku ve Vašem vlastnictví v k.ú. Truskovice, máte povinnost podat na obecní úřad Truskovice Žádost o povolení kácení dřevin roustoucí mimo les nebo Oznámení o kácení dřevin rostoucí mimo les. Tiskopis slouží jak pro žádost tak i pro oznámení a obdržíte ho na obecním úřadě nebo si tiskopis můžete vyplnit a vytisknout - Tiskopis. Vyplněný tiskopis se odevzdává spolu s požadovanými přílohami na obecní úřad nebo ho lze zaslat poštou, e-mailem či datovou schránkou.

Trvalý pobyt

› přihlášení k trvalému pobytu se provádí na základě vyplnění přihlašovacího lístku, který obdržíte přímo na obecním úřadě. Pokud nejste majitelem, musíte se dostavit s ním (pokud je více majitelů, stačí jeden z nich), neboť Vám musí na přihlašovacím lístku dát souhlas s přihlášením trvalého pobytu na uvedené adrese. Při předložení úředně ověřeného písemného potvrzení majitele nemovitosti o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, nemusí být majitel nemovitosti na úřadě přítomen. K přihlášení je nutné doložit vlastnictví nemovitosti, předložit občanský průkaz a u dětí do 15 let rodný list (pokud vlastní svůj občanský průkaz, rodný list se nepředkládá). Za občana mladšího 15 let provádí přihlášení zákonný zástupce. Nový občanský průkaz Vám vyhotoví MěÚ Vodňany, odbor správní a vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů;
› správní poplatek činí 50,- Kč/osobu, dítě do 15 let správní poplatek nehradí.

› majitel nemovitosti může zrušit dosavadní údaj o místu trvalého pobytu občanovi, který má trvalý pobyt na adrese jeho nemovitosti, ale dotyčný se na uvedené adrese nezdržuje. Při rozhodnutí o zrušení dosavadního úadje o místu trvalého pobytu je trvalým pobytem místo ohlašovny, což je Truskovice 73, 389 01 (Obecní úřad Truskovice). Žádost o zrušení dosavadního údaje o místu trvalého pobytu obdržíte na obecním úřadě nebo si tiskopis můžete vyplnit a vytisknout - Tiskopis. Vyplněný tiskopis se odevzdává spolu s požadovanými přílohami na obecní úřad nebo ho lze zaslat formou datové zprávy s elektronickým podpisem či datovou schránkou;
› správní poplatek činí 100,- Kč.

› pokud jste se rozhodli ukončit trvalý pobyt na území České republiky, máte povinnost tuto skutečnost sdělit obecnímu úřadu Truskovice. Za občana mladšího 15 let sděluje tuto skutečnost zákonný zástupce. Sdělení lze podat osobně na obecním úřadě spolu s občanským průkazem nebo cestoním pasem, u občana mladšího 15 let je nutné předložit rodný list. Sdělení lze podat v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana (vzor sdělení je uveden Tiskopis, kde si ho můžete vyplnit a vytisknout), formou datové zprávy s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou. Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR.

› občan může z důvodu nezdržování se na adrese trvalého pobytu písemně ohlásit adresu pro doručování. Doručovací adresu, její změnu nebo zrušení ohlašuje občan písemně ohlašovně v místě trvalého pobytu. Tiskopis obdržíte přímo na obecním úřadě. Údaj se zapisuje do agendového informačního systému.

Číslo popisné nebo evidenční

po kolaudaci stavby podává majitel (investor stavby) na obecní úřad Truskovice Žádost o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního. Tiskopis obdržíte na obecním úřadě nebo si tiskopis můžete vyplnit a vytisknout Tiskopis.doc. Vyplněný tiskopis se odevzdává spolu s požadovanými přílohami na obecní úřad nebo ho lze zaslat poštou, e-mailem nebo datovou schránkou;
› po obdržení rozhodnutí o odstranění stavby je majitel nemovitosti povinen podat Žádost o zrušení čísla popisného nebo čísla evidenčního. Tiskopis obdržíte na obecním úřadě nebo si tiskopis můžete vyplnit a vytisknout - Tiskopis.doc. Vyplněný tiskopis se odevzdává spolu s požadovanými přílohami na obecní úřad nebo ho lze zastal poštou, e-mailem nebo datovou schránkou.

Registr oznámení veřejných funkcionářů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen "zákon"), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o:

činnostech (§ 9),
majetku (§ 10),
příjmech, darech a závazcích (§ 11);
příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stavených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení. Od 1. září 2017 nabývá účinnosti novela zákona o střetu zájmu. Evidenčním orgánem je od tohoto data Ministerstvo spravedlnosti.

Nahlížení do registru

› Zákon o střetu zájmů zaručuje každému právo prvním dnem po lhůtě stanovené tímto zákonem pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři na tato oznámení nahlížet v rozsahu stanoveném v § 14b odst. 1 a 2. Na oznámení politiků (§ 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů) může veřejnost nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu) bez dalšího. Na oznámení nepolitiků (§ 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů) může veřejnost nahlížet až po předchozí žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti. Žádost o nahlížení musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí.
Žádost lze podat:  
- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
- elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo 
- elektronicky prostřednictvím datové schránky.  
Žádost by měla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), obsahovat rovněž právní zájem odůvodňující nahlédnutí na oznámení veřejných funkcionářů – nepolitiků, resp. účel dalšího využití těchto osobních údajů, který bude centrální evidenční orgán posuzovat. Stanovení této náležitosti má Ministerstvu spravedlnosti umožnit dostát povinnostem stanoveným v § 5 odst. 2 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů (povinnost dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a aby při zpracování osobních údajů subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti);
› po ověření žádosti udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

Poučení

› přestupku se dopustí ten, kdo: 
- v rozporu s § 13 odst. 5 sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení.
Za přestupek lze uložit pokutu od 1 000 Kč do 50 000 Kč.

Vidimace

› úřední ověření kopie nebo opisu;
› správní poplatek činí 30,- Kč/každou popsanou stranu.

Legalizace

› úřední ověření podpisu;
› správní poplatek činí 30,- Kč/podpis.

Kopírování, tisk

› možnost kopírování a tistku barevné i černobílé až do rozměru A3;
› poplatek činí: 

                                                   černobíle:     barevně:

- jednostranně A4 a menší       2,- Kč           6,- Kč

- oboustranně A4 a menší        3,- Kč           10,- Kč

- jednostranně A3                      3,- Kč            12,- Kč

- oboustranně A3                       5,- Kč            20,- Kč

Palivové dříví

› občan bydlící (popř. vlastnící nemovitost k rekreaci) v obci Truskovice a Dlouhá Ves si může požádat o přidělení palivového dříví. Jedná se o dříví, které nelze jinak použít než jako palivo. Jde o dřevo, které pochází z vyřezávání nebo z těžby. Kvalitu nelze předem určit.
› zájemce vyplňuje žádost v části A. a B., dále pak datum a podpis. Žádost o přidělení palivového dříví obdrží zájemci na obecním úřadě nebo si ji může vyplnit a vytisknout Tiskopis. Vyplněnou žádost zájemce odevzdává na obecní úřad nebo ji lze zaslat poštou, na e-mail či datovou schránkou. 
Upozornění: v současné době lze žádat pouze o zpracované dřevo!
› poplatek činí 400,- Kč/box.

Popelová nádoba

› občan vlastnící nemovitost v obci Truskovice a Dlouhá Ves si může požádat o přidělení popelové nádoby. Nárok na novou popelovou nádobu vzniká po 8 letech na jednu nemovitost. Pokud v nemovitosti žije více rodin minimálně po 3 osobách, je možné přidělit popelovou nádobu každé rodině zvlášť. V tomto případě se rozhoduje o přidělení popelové nádoby dle zjištěných skutečností.
› zájemce vyplňuje žádost v části A., dále pak datum a podpis. Žádost o přidělení popelové nádoby obdrží zájemci na obecním úřadě nebo si ji může vyplnit a vytisknout Tiskopis. Vyplněnou žádost zájemce odevzdává na obecní úřad nebo ji lze zaslat poštou, na e-mail či datovou schránkou.

Poskytnutí údajů z ISEO

› obyvatel může požádat o vydání údajů vedených k jeho osobě z informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO) na základě žádosti, kterou vyplní. Žádost si může vyplnit a vytisknout Tiskopis  nebo si ji pouze vytisknout a vyplit ručně Tiskopis . Vyplněnou žádost zájemce odevzdává na obecní úřad.
› údaje z ISEO můžou být poskytnuty také osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu a místu úmrtí. Osobou blízkou se rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo registrovaný partner. Žádost může podat obyvatel starší 15 let; zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let; zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z ISEO; podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnoti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Žadatel musí prokázat svoji totožnost. Zákonný zástupce, který žádá za obyvatele mladšího 15 let, předloží rodný list dítěte. 
› správní poplatek činí 50,- Kč/stranu.

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
1
26 27 28 29 30

Virtuání prohlídka

Virtuální prohlídka

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace V OBRAZE

Co v aplikaci najdu?

  • nejaktuálnější zprávy
  • pozvánky na akce
  • fotografie ze své obce
  • dokumenty zveřejněné na úřední desce
  • formuláře, například hlášení závad
  • rychlý kontakt na svoji obec

Stahujte zdarma na:

Google Play
 
 
v obraze